By area tattoo studio

การเดินทาง ได้เริ่มต้นอีกครั้ง

Henna two star by area tattoo studio.

By area tattoo studio.

ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป by area tattoo studio.

Hanuman muscle

ยก

ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป

เปียกทั้งไป ทั้งกลับ

เดินทางมาถึงแล้ว ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลย